Certifierad besiktningsman

Fastighetsbesiktning är något som främst avser projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag. De regler som gäller vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader är att beställarens mottagningskontroll till största del sker genom besiktning. Därför är det viktigt att du som beställare utser en lämpad person som antar rollen som besiktningsman med största seriositet.

 

Som certifierad besiktningsman har man som uppgift att på ett objektivt sätt kontrollera och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.

 

Vi värdesätter erfarenhet, omdöme och kompetens gällande rollen som certifierad besiktningsman!

 

Vi tar hand om: *entreprenadbesiktningar *byggbesiktningar *och fastighetsbesiktningar!

 

Vi arbetar som certifierad besiktningsman i hela Uppsala. I rollen som certifierad besiktningsman (CBM) kan besiktningsmannen fungera som byggherrens kontrollant i byggprocessen. Detta är mycket fördelaktigt då det i en byggprocess är mycket att tänka på, och det är av största vikt att allt går enligt planerna.

 

Olika typer av besiktningar:

Slutbesiktning

Då byggarbetet är avslutat sker en slutbesiktning. Denna genomförs för att kontrollera att de arbeten som har gjorts har utförts på det sätt som avtalats mellan dig som beställare och entreprenör.

Om entreprenaden inte kan godkännas
Det är viktigt att en ny slutbesiktning genomförs vid ett senare tillfälle om besiktningsmannen inte kan godkänna entreprenaden.

 

Kompletterande slutbesiktning

Då det fortfarande skulle finnas arbeten som inte är slutförda i tid till slutbesiktningen behöver en kompletterande slutbesiktning genomföras.

Inga hinder för dig
Att man måste genomföra en kompletterande slutbesiktning är inget som inget som innebär något hinder för att sedan kunna godkänna entreprenaden – däremot kan det för sig som byggherre kännas frustrerande. Därför är det bra att så fort som möjligt ta tag i den här biten, så att den kompletterande slutbesiktningen kan genomföras så snart som möjligt.

 

Efterbesiktning

Då besiktningsmannen har noterat att någonting bör åtgärdas innan man kan godkänna entreprenaden, bör en efterbesiktning genomföras (efter att de fel som noterats har åtgärdats). En efterbesiktning ska betalas enligt Ktjl 57§ av entreprenören – inte av beställaren.

 

Förbesiktning

Då man vill minska riskerna för att noteringar om åtgärder ska göras kan man låta genomföra en förbesiktning. Detta medför att entreprenören har chans att korrigera det som besiktningsmannen kunnat anmärka på under förbesiktningen.

Något som förbesiktning ofta används för är då en del av en byggnad ska nyttjas innan själva färdigställandet av hela byggnaden är genomfört.

 

Särskild besiktning

Särskild besiktning är något du kan begära om ett fel, efter slutbesiktningen, i entreprenaden påträffas. Detta är något som genomförs då besiktningsmannen bedömer att det eller de fel som har påträffats är fel som inte kan vänta till den 2-årsbesiktningen.

 

Garantibesiktning – 2-årsbesiktning – §59-besiktning

Se alltid till att en garantibesiktning görs efter två år! Om någonting som avses i Ktjl 9, 10, 11§§ inom två år efter slutbesiktningen visar sig vara felaktigt på entreprenaden ska, enligt Ktlj 59§, småhusentreprenaden alltid anses felaktig. Om en slutbesiktning inte har genomförts gäller regeln ”två år från det att arbetena avslutades”. Vid denna tidpunkt genomförs ofta en besiktning. Detta just för att kontrollera att det inte har uppstått några fel.

 

Varför är en 2-årsbesiktning viktig?

Det är viktigt att genomföra en garantibesiktning. Med denna typ av kontrollbesiktning kan fel upptäckas som du inte ska behöva betala extra för, senare i livet.

 

Kontaktformulär